Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Konst genom Katt

Karin E Jansson


De har gjort det igen.Det är som att de laddar. Vilar och planerar. Sen kör dom bara på.Låter tråden vandra.Runt, över, bakom och genom.Snabbt tar den över lägenheten. En uttrycksfull väv som kräver sin plats.Men vad betyder det? Vad symboliserar väven? Vad vill ni uttrycka?Va?Vi vill ju bara förstöra.